Varjatud varanduste jälil

november 2, 2012

2012. aasta juuni lõpus toimus Tartus Kirjandusmuuseumi ruumes kolmas rahvusvaheline välisbalti arhiivide konverents, seekord teemal „Varjatud varandused“. Konverentsi korraldasid MTÜ Baltic Heritage Network, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum ja Rahvusarhiiv.

Toetust saadi riiklikust rahvuskaaslaste programmist, Haridus- ja Teadusministeeriumilt (SF 20008: Kultuuriloo allikad ja kirjanduse kontekstuaalsus/Sources of Cultural History and Contexts of Literature), Eesti Teadusfondilt (ETF 9160: Eesti kirjanduse pingeväljad 1956-1968: ideoloogiad, institutsioonid ja baastekstid Nõukogude paguluse kontekstides/ The Two Bodies of Estonian Literature 1956-1968. Ideologies, Institutions, and Core Texts in Soviet and Exile Contexts) ja Rootsi saatkonnalt.

Kokkusaamine oli jätkuks 2006. ja 2009. aastal Tartus toimunud sarnastele konverentsidele, kus esimese eesmärk oli luua kontakte ja koondada infot Balti diasporaa kultuuripärandi leidumuse ja seisukorra kohta, ning teisel keskenduti Balti diasporaa kultuuripärandi tähtsusele ja tähendusele, ligipääsu ja kasutamisega seonduvale. Järjekorras kolmas kogunemine võttis tähelepanu alla mäluasutustesse jõudnud välisbalti arhiiviainese, mis on uurijate pilgu eest seni kõrvale jäänud, kuid vääriks teaduslikku uurimist või muul viisil avalikkusele tutvustamist. Oodatud olid ka sõnavõtud akadeemilistelt uurijatelt, kes otsivad või on oma uurimistööde käigus juba leidnud spetsiifilisi ja unikaalseid arhiivimaterjale. Arhiivide kasutuspoliitika ja üleilmse koostöö avardamise eesmärgil võeti suund uurijate ja arhivaaride infovahetuse elavdamisele ning värskete ideede levitamisele.

Kolmel päeval astus kõnepulti 27 inimest, kellest 12 esindasid Eesti ning kuus Läti ja Leedu mäluasutusi, ülejäänud üheksa aga lääne diasporaa välisbalti teadus- ja teadmusühendusi. Konverentsil kõnelduga saate tutvuda teesivihik vahendusel, mis on veebis hõlspsalt leitav (www.balther.net/696522). See sisaldab iga ettekande eesti- ja ingliskeelset põhjalikku kokkuvõtet. 2013 suvel valmib kakskeelne konverentsikogumik, mida saab samuti lugeda portaaliis www.balther.net. Fotosid konverentsist vaata siit: http://www.balther.net/2012/

Konverentsi pidulikul avamisel tänas MTÜ Baltic Heritage Network Välieesti Muuseumi (VEMU) ülesehitajat ja Tartu Kolledži president emeritus Elmar Tampõldu ning väliseesti pärandi pühendunud uurijat ja tutvustajat Anne Valmast.

Konverentsi lõpetas MTÜ Baltic Heritage Network´i üldkoosolek, kus ühingu president Piret Noorhani andis ülevaate aasta jooksul toimunust. Ta märkis, et eelmisel üldkoosolekul seatud sihid on täitnud eesmärgi, ühingu liikmed on kohtunud suvekoolides ja õppeseminaridel, samuti on ühingu korraldusel ja rahvuskaaslaste programmi toel toimunud erialased kohtumised ja õppepäevad asukohamaades. Ühingul on 37 individuaalliiget ja 7 kollektiivliiget. Koosoleku lõppedes valiti ühingu uus juhatus, kus presidendina jätkab Piret Noorhani (VEMU/Eesti Õppetöö Keskus Torontos) ning asepresidentidena asuvad tegevusse Kristine Bekere (Läti Teaduste Akadeemia) ja Jolanta Budriūnienė (Martynas Mažvydase nimeline Leedu Rahvusraamatukogu). Sekretärina jätkab Karin Kiisk ning juhatuse liikmena Birgit Kibal (Eesti Rahvusarhiiv), uute liikmetena valiti juhatusse Guntis Švitiņš (Läti Rahvusarhiiv), Ūllė Damasickienė (Leedu riigiarhivaari büroo) ja Maarja Merivoo-Parro (Tallinna Ülikool). Uuele juhatusele tegusat kolmaastat ja kõigile kultuuripärandi hoidjaile järjepidevat tööd arhiivides!

 

Birgit Kibal