Kuidas korrastada arhiive?

Arhivaalide korrastamisel on esmatähtis otsustada, millisel eesmärgil arhiiv korrastatakse – kus kavatsetakse arhiivi edaspidi säilitada, kas sellest otsusest tuleneb lisatingimusi korrastatusele või kui suureks võib kujuneda dokumentide kasutajaskond.

Isikute, asutuste ja organisatsioonide arhiivide korrastamiseks ja tõhusamaks säilitamiseks on Rahvusarhiiv koostanud rea juhiseid. Ajakohaste juhistega soovitame tutvuda Rahvusarhiivi veebilehe vahendusel https://www.ra.ee/arhiivihaldus/juhised/ (vt lisaks: https://www.ra.ee/arhiivihaldus/juhised/veel/). Allpool lisame valiku varem loodud ja uuendamist mitteläbinud juhistele, mis aga jätkuvalt on peamistes põhimõtetes järgitavad ja kasutatavad.

 

Valik Rahvusarhiivi poolt koostatud juhiseid:

Arhivaalide hoid, säilitamine ja füüsiline korrastamine (2010)
Teemad:
– arhiivipüsivad materjalid (näiteid erinevatest teabekandjatest, s.h dokumendipaberi ja arhiivipaberi selgitused);
– arhiiviväärtusega arhivaalide füüsiline korrastamine – puhastamine, parandamine, kahjustuste töötlemine, ümbristamine ja tähistamine;
– lühi- ja pikaajalise säilitustähtajaga arhivaalide füüsiline korrastamine;
– arhivaalide säilitamine asutuse hoidlas – ruumi sistamine, arhivaalide paigutamine, keskkonnatingimused ja arhivaalide kaitse.
NB! Sisaldab rohkesti õpetlikke jooniseid, skeeme ja fotosid.

Arhivaalide üleandmine (2009)
Teemad:
– arhiivi korrastamine (arhiiviskeem, korrastusüksused, säiliku moodustamine)
– arhiivi kirjeldamine (kirjeldustasandid ja -üksused; arhiivi, sarja, säiliku ja arhivaali kirjeldamine, nimistu näidised)
– paberalusel arhivaalide füüsiline korrastamine (mõisted, nõuded, korrastamine (joonised))
– arhivaalide üleandmine avalikku arhiivi (nõuded, selgitused, taotluse näidis)

Dokumendi- ja arhiivihaldus (2009)
– soovitused riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele dokumentide ja arhiivide haldamiseks;
– soovitused asjaajamiskorra, dokumentide loetelu ja arhivaalide loetelu koostamiseks.
– dokumendi elukäigu kontseptsioon, dokumendisüsteemi koostisosad ja normatiivne keskkond.

Isikuarhiivide korrastamine (2007)
Teemad:
– isikuarhiivi korrastamine sarjadena (näited peamistest dokumentide rühmadest)
– dokumentide füüsiline korrastamine (põhimõtted ja soovitused näidistega, vastavad fotod)
– fotode ja digitaalsete andmekandjate esmased hoiustamisvõtted
– arhiivi hoiutingimused (kontaktandmed nõu või abi saamiseks)
– arhiivi üleandmine Rahvusarhiivile, juurdepääsutingimuste seadmine, Rahvusarhiivi toetuse saamise kord
– lisana nimistu näide (Aleksander Warma isikuarhiivi põhjal)

Mittetulundusühingute arhiivide korrastamine (2007)
Teemad:
– dokumentide loetelu (moodustamine, tähistamine, säilitustähtajad)
– dokumentide registreerimine (s.h soovitused digidokumentide (nt e-kirjad) kohta)
– toimikud ja arhivaalide loetelu (mida sisaldavad ja kuidas teha, näited)
– nimistu ja arhiivi pidamine (vajalik alatise säilitustähtaja saanud dokumentide puhul, nimistu näidis)
– toimikute hävitamine (hävitamisakt)
– dokumentide füüsiline korrastamine (põhimõtted ja soovitused näidistega, vastavad fotod)
– fotode ja digitaalsete andmekandjate esmased hoiustamisvõtted
– arhiivi hoiutingimused (kontaktandmed nõu või abi saamiseks)
– arhiivi üleandmine Rahvusarhiivile, juurdepääsutingimuste seadmine, Rahvusarhiivi toetuse saamise kord
– lisadena dokumentide loetelu, protokollide registri, kirjavahetuse registri ja nimistu näited

 

Arhiivi korrastamisel ja kirjeldamisel soovitame kasutada rahvusvahelisi arhiivi kirjeldamise standardeid ISAD(G) ja ISAAR(CPF). Vastav kirjelduselementide soovitusloetelu aitab ühtlustada arhiivikirjeldusi arhiivides loodavate kirjeldustega ja teeb kirjeldused paremini mõistetavaks ja ühilduvaks.