Sotsiaalteadused

IDENTITEET

Raamatud, uurimused
• Laar, K. A. Ethnic identity: Estonian mothers and daughters in two different contexts, Estonia and Canada: [Unpublished Doctoral thesis]. Canada, 1996.

• Valk, A. Two facets of ethnic identity: ethnic pride and ethnic differentiation: [Doktoritöö]. Tartu, 2001.

• Lotkin = Лоткин И. В. Современные этнические процессы у латышей и эстонцев Западной Сибири. Москва, 1996. 254 lk.

• Lotkin = Лоткин И. В. Прибалтийские диаспоры в Сибири (1920-1930-е годы): Аспекты этносоциальной истории. Омск, 2006. 348 lk.

• Oral History: Migration and Local Identities. Online proceedings of papers presented at the Conference at the University of Latvia in Riga, June 27-29, 2008. Edited by Ieva Garda Rozenberga, Mara Zirnite. National Oral History, Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia, 2011.

Artiklid
• Anniste, Kristi; Pukkonen, Lee; Paas, Tiiu. Towards incomplete migration : Estonian migration to Finland. – Trames, 2017, 2, 97-114.

• Hiiemaa, Karin. Eestlaste etnilisest mälust Lõuna-Aafrika näite põhjal – Studia ethnologica Tartuensia, 2001, 4, 162–173.

• Jürgenson, Aivar. The visits to the home village of the Estonians who re-migrated from Siberia and the meaning of such visits to their identity. – The Migration Conference 2018: book of abstracts and programme. Compiled by Fethiye Tilbe and Yusuf Topaloğlu. London: Transnational Press, 2018, 76.

• Karu, Kristel; Valk, Aune. Eestlaste identiteet Eestis ja Rootsis : Erinevate kontekstide ja põlvkondade võrdlus. – Akadeemia, 2005, 9, 1972–2009.

• Korb, Anu. Eestlusest Siberi mitmekultuurilises ümbruses. – Eesti-uuringute Tippkeskuse kevadkonverents „Olgem eurooplased, aga saagem ka eestlasteks! Dialoogid Eestiga“: 27.-28. aprillini Rakveres: kava ja ettekannete teesid. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2018, 30-31.

• Merivoo-Parro, Maarja. Estonian by Recreation: Forging Ethnic Imagination Through Communal Experience in Urban, Rural and Musical Spaces. – Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 2018, 3, 375-396.

• Ojamaa, Triinu. Eesti immigrantide kohanemisest võõrsil. – Eesti-uuringute Tippkeskuse kevadkonverents „Olgem eurooplased, aga saagem ka eestlasteks! Dialoogid Eestiga“: 27.-28. aprillini Rakveres: kava ja ettekannete teesid. Tartu: EKM Teaduskirjastus, 2018, 36-37.

• Ojamaa, Triinu, Valk, Aune. Pilootuurimus kanadaeestlaste etnilise identiteedi ja muusika seostest / toim. Kanni Labi. Paar sammukest XXIV. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat 2007. Tartu, 2008, 59-86.

• Rakfeldt, J. Väliseestlaste identsusest. – Akadeemia, 1993, 1, 3-12.

• Valk, Aune; Karu. Kristel. About the importance of the meaning of ethnic identity: strength and meaning of ethnic identity among resident and emigrant Estonians. – Trames, 2000, 2, 169–185.

• Valk, Aune; Karu, Kristel. Eesti-identiteet Eestis ja Rootsis. – Eesti ja eestlased võrdlevas perspektiivis: kultuuridevahelisi uurimusi 20. sajandi lõpust. Tartu, 2002, 125–142.

• Valk, Aune; Karu. Kristel. Rootsi eestlaste eesti-identiteet. – Suur põgenemine: Eestlaste lahkumine läände ning selle mõjud. Tartu, 2006.

DEMOGRAAFIA

Raamatud
• Kulu, Hill. Eestlased maailmas : Ülevaade arvukusest ja paiknemisest. Tartu, 1992. 154 lk.

• Kask. Inga. Eestlaste tagasiränne Eestisse aastatel 1989–2000 : [Magistritöö]. Tartu, 2006.

Artiklid
• Anniste, Kristi. Eesti välisränne aastatel 2000-2007. – Ränne = Migration 2000-2007. Toim T. Tammaru, A. Tammur. Tallinn: Eesti Statistika, 2009, 50-59.

• Anniste, Kristi. Teadlane uurib tuhandete eestlaste väljarännet Soome / intervjueerinud Kaire Talviste – Eesti tuleviku heaks : Eesti Areng, 2009, 20-21.

• Anniste, Kristi; Tammaru, Tiit. Ethnic differences in integration levels and return migration intentions: A study of Estonian migrants in Finland. – Demographic Research, 2014, 30(13), lk. 377 – 412.

• Anniste, Kristi; Tammaru, Tiit; Pungas, Enel; Paas, Tiiu. Dynamics of educational differences in emigration from Estonia to the old EU member states. – Trames: Journal of the Humanities and Social Sciences,2012, 16(1), lk. 219 – 235.

• Kulu, Hill. Diaspora and Ethnic (Return) Migration : An Estonian case. – GeoJournal. Springer Netherlands, 2000, Vol. 51, 3, 135–143.

• Paas, Tiiu, Mart Kaska. Cross-border labor mobility as a new challenge for economic and business development. Proceedings of the International Scientific Conference „New Challenhges for Economic and Business Development“ (276 – 286). Riga : Latvian State University, 2014.

• Pungas, Enel; Toomet, Ott; Tiit Tammaru, Tiit; Anniste, Kristi. Are Better Educated Migrants Returning? Evidence from Multi-Dimensional Education Data. NORFACE Working Papers, 2012, 18, lk. 1 – 33.

• Reinans, Alur. Eesti põgenikud Rootsi statistikas. – Suur põgenemine: Eestlaste lahkumine läände ning selle mõjud. Tartu, 2006.

• Reinans, Sven-Alur. Eesti, eksiil ja Välis-Eesti: Väike mentaliteedilugu – Akadeemia, 2008, 10, 2257-2286.

• Reinans, Alur. Rootsi eestlased 1953. aastal. I. – Akadeemia, 2008, nr. 5, lk. 1028-1048; II. – Akadeemia, 2008, nr.6, lk. 1327-1360.

• Parming, Tõnu. Population Changes in Estonia, 1935–1970. – Population Studies, 1972, Vol. 26, 1, 53-78.

• Telve, Keiu. Absent or Involved: Changes in Fathering of Estonian Men Working in Finland. – Gender, place and culture, 2018, 1-15.

• Wolkovich-Valkavičius, W. Immigrant Population Patterns of Finns, Estonians, Latvians, and Lithuanians in the U.S. Federal Census of 1930. – Lithuanian Quarterly Journal of Art and Sciences, 1983, Vol. 29, 1 Spring.