Kuidas säilitada arhiive?

Arhiivide säilimise tagamisel on oluline roll ennetaval tööl – kuidas hoida dokumentide kahjustumise ja hävimise risk võimalikult madal.

Järgnevalt valik Rahvusarhiivi poolt koostatud juhiseid:

Arhivaalide hoid, säilitamine ja füüsiline korrastamine (2010)
Teemad:
– arhiivipüsivad materjalid (näiteid erinevatest teabekandjatest, s.h dokumendipaberi ja arhiivipaberi selgitused);
– arhiiviväärtusega arhivaalide füüsiline korrastamine – puhastamine, parandamine, kahjustuste töötlemine, ümbristamine ja tähistamine;
– lühi- ja pikaajalise säilitustähtajaga arhivaalide füüsiline korrastamine;
– arhivaalide säilitamine asutuse hoidlas – ruumi sistamine, arhivaalide paigutamine, keskkonnatingimused ja arhivaalide kaitse.
NB! Sisaldab rohkesti õpetlikke jooniseid, skeeme ja fotosid.

Ohuplaani koostamine (Dokumentide kahjustumist ja hävimist ennetavate meetmete kasutuselevõtmiseks ning plaanide koostamiseks).
Teemad:
– ohuplaneeringu põhimõtete ja sisu kirjeldamine (vastava meeskonna moodustamine ja koolitamine, riskide hindamine, koostöö päästeteenistusega, ennetusmeetmed, tegutsemisjuhised, teavitamise kord, tagajärgede likvideerimine, hädaabivajaduste määramine, eelarve, ohuplaani koostamine)
– mõisted ja lisadena näidisdokumendid (riskianalüüs, ohuplaani näidisstruktuur, pommiähvarduse tunnuste blankett)
– hulgaliselt kasulikke veebiviiteid

Pikaajaliselt või alatiselt säilitatavate dokumentide puhul on oluline jälgida, et dokumentide loomisel või arhiivi korrastamisel kasutatav materjal ja vahendid oleksid oma koostiselt ja kvaliteedilt selleks sobivad. Soovitame tutvuda Rahvusarhiivi poolt koostatud arhiivipüsivate materjalide soovitusliku loeteluga.

Arhiivi jõudnud väärtuslikud dokumendid leiavad sageli eksponeerimist. Õige ja teadlik dokumentide käsitsemine väljapanekute koostamisel aitab ühtlasi tagada nende parema säilimise. Arhiivimaterjalide eksponeerimise juhis kajastab objektide transporti ja hoidu, samuti näituste ülespanemise ja mahavõtmisega kaasnevaid probleeme.