Keeleteadus

Raamatud
• Eesti-inglise-soome-vene pagulassõnastik = Estonian-English-Finnish-Russian dictionary of refugee terminology = Viro-englanti-suomi-venäjä pakolaisasioiden sanasto = — / tõlkinud Maris Urb, Kristina Mauer, Irina Gurvitš ; toimetanud Toomas Huik… jt. Tallinn, 1998. 61 lk.

• Eestlased ja eesti keel välismaal : [artiklite kogumik] / koost. ja toim. Kristiina Praakli ja Jüri Viikberg. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2010. 558 lk.

• Raag, Raimo. Lexical characteristics in swedish Estonian. Uppsala, 1982. 147 lk.

• Raag, Raimo. Elementär estnisk satslära. [Uppsala universitet, Finsk-ugriska institutionen] Uppsala, 1997. 342 lk.

• Raag, Raimo. Estniskan i Sverige. Uppsala, 1983. 77 lk.

• Raag, Raimo. Från allmogemål till nationalspråk : språkvård och språkpolitik i Estland från 1857 till 1999 : summary : From peasant idioms to a national language. Language planning in Estonia from 1857 to 1999. Uppsala, 1999. 370 lk.

• Roos, Aarand. Morfologiska tendenser vid spraklig interferens med estniska som bas. Uppsala, 1980. 207 lk.

• Uibopuu, Valev. Similarkomparative Konstruktionen im Finnischen und Estnischen insbesondere in der modernen Schriftsprache : syntaktisch-stilistische Untersuchungen. Lund, 1970. 240 lk.

• Väliseestlaste keelest / toim. Liina Linström. Tartu, 1998. 119 lk. (Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 9)

Artiklid
• Juhkason, Grethe; Kalkun, Andreas; Lindström, Liina; Plado, Helen. Petserimaa setodest ja nende keelest 2010.-2011. a välitööde põhjal. – Õdagumeresoomõ piiriq Läänemeresoome piirid. Finnic borders. Võro Instituudi Toimõndusõq. Publications of Võro Institute.Võro Instituut, 2012, lk. 11–29.

• Keem, Hella; Vaba, Lembit; Viikberg, Jüri. Siberimaa eestlaste jutustusi. – Kodumurre 21, 1989, 48–73.

• Keevallik, Leelo. Keelekontakt ja pragmaatika. – Teoreetiline keeleteadus Eestis. II. Tartu, 2006, 85–96.

• Keevallik, Leelo. Pragmaatiliste partiklite laenutüübid rootsieesti keeles. – Mitmekeelsus ja keelevahetus läänemeresoome piirkonnas. Võro, 2006, 116–133.

• Kingisepp, Valve-Liivi. Julius Mägiste ja Andrus Saareste erialasest koostööst paguluses kirjavahetuse põhjal (Julius Mägiste 120). – Keel ja Kirjandus, 2020, 12, 1033–1049.

• Kivik, Piibi-Kai. Personal pronoun variation in language contact: Estonian in the United States. – Language Contact. Eds. Muriel Norde, Bob de Jonge, Cornelius Hasselblatt. Amsterdam: John Benjamins, 2010.

• Klaas, Birute. Eesti–rootsi kakskeelsusest Lõuna-Rootsis. – Krimmi kogumik : konverentsi “140 aastat eestlust Krimmis” ettekanded. Tallinn, 2002, 186–201.

• Laagus, Aino; Klaas, Birute; Allik, Mari. Lõuna-Rootsi eestlased ja nende keel. Valimik intervjuusid. Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) õppetooli toimetised 4. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004.

• Praakli, Kristina. Eestlased ja eesti keel Soomes. – Lahivertailuja 18/ toim. Helle Metslang, Riho Grünthal. Uralica Helsingiensia 1. Helsinki, 2008, lk. 159–175.

• Praakli, Kristiina. Estonians in Finland: An Overview of a Language in Context. ELDIA Working Papers, 2011, 7, lk. 1–17. (www.eldia-project.org)

• Praakli, Kristiina. The Estonian Language in Germany: An Overview of a Language in Context. ELDIA Working Papers, 2011, 5, lk. 1–11. (www.eldia-project.org)

• Praakli, Kristiina. The New Estonian Community in Finland.Eds. Riho Grünthal, Magdolna Kovacs. Ethnic and linguistic context of identity. Finno-ugric minorities. Helsinki: Helsingin yliopisto,2011, lk. 217–247.

• Reiljan, Raina. Emakeelepäev väliseesti koolides. – Õpetajate Leht, 2012, 16. märts, lk. 13.

• Sang, Joel. Valged laigud eesti keelekaardil. – Keel ja Kirjandus, 1982, 8, 422–428.

• Siiner, Maarja. Re-conceptualizing mother tongue tuition of Estonian abroad as a transnational phenomenon. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat / Estonian papers in applied linguistics, 2017 (13), 171-185.

• Teiss, Kristiina. Suhtlusstrateegiad eesti-soome kakskeelsust omandava lapse segakoodis. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 2006, 2./toim. Helle Metslang, Margit Langemets, Maria-Maren Sepper. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, lk. 251–269.

• Teral, Maarika. Taani eestlaste eesti keelest. – VIRSU. Viro ja suomi: kohdekielet kontrastissa. Toim. Pirkko Muikku-Werner, Hannu Remes. Lahivertailuja, 2003, 13. Joensuu, lk. 259–264.

• Toomet, Piret. “Mis seal rääkida…” ehk Tähelepanekuid Ülem-Suetuki koolist. – Oma Keel 2001, 2, 56–64.

• Vaba, Lembit. Eesti nimed Latgale perekonnanimistus : [arvustus]. – Keel ja Kirjandus, 2018, 12, 995−998.

• Vaba, Lembit; Viikberg, Jüri. Siberimaa eestlaste jutustusi I. – Kodumurre 19, 1988, 63–100.

• Viikberg, Jurij. Èstonskie jazykovye ostrovki v Sibiri. Preprint KKI-41. Tallinn, 1986.

• Viikberg, Jurij. Èstonskie jazykovye ostrovki v Sibiri (vozniknovenie, razvitie, kontakty). Aftoreferat na soiskanie učenoj stepeni kandidata filologičeskih nauk. Tartu, 1989.

• Viikberg, Jüri; Vaba, Lembit. Siberi põhjaeestlasi kõnetamas. – Keel ja Kirjandus, 1984, 3, 145–156, 4, 210–223.

• Viikberg, Jüri. Koodivahetus ja Siberi eestlased. – Keel ja Kirjandus, 1989, 4, 202–205.

• Viikberg, Jüri. Eesti külad Venemaal: keel ja identiteet. – Eestlane olla… Eesti keele ja kultuuri perspektiivid. Tartu, 1997, 28–52.

• Viikberg, Jüri. Väliseesti keelest. – Eesti keel ja kultuur maailmas III : [Tartu, 26.-28. juuni 2008 : konverentsi ettekanded]. Tallinn, 2009, lk. 49-53

• Viikberg, Jüri. Vom Kaukasien bis zum Japanisch en Meer. Sprach kontakte estnischer Umsiedler mit den einheimischen Volker. – 100 aastat akadeemilist eesti keele õpet Uppsala ülikoolis. 100 Years of Academic Teaching of Estonian at the University of Uppsala. Koost. Raimo Raag, Jüri Valge. Uppsala-Tartu, 2001, lk. 89–97.

• Viikberg, Jüri. Language shift amongst Siberian Estonians. – Opportunities and Challenges of Bilingualism. Eds. Li Wei, Jean-Marc Dewaele, Alex Housen. Berlin: Mouton de Gruyter, 2002, lk. 125–144.

• Viikberg, Jüri, Kristiina Praakli. Väliseestlased ja nende keel. Pidepunkte uurimisloost. – Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 2011. Annales Litterarum Societatis Esthonicae, 2012./ toim. H. Valk, lk. 9-36. (http://www.ut.ee/OES/publikatsioonid/)

• Vilbaste, Gustav. Kaukaasia eestlaste keelest ja rahvaluulest. – Emakeele Seltsi aastaraamat VI. Tallinn 1960. 121–131.

• Vääri, Eduard. Kaukaasia eestlaste keelest. – Keel ja Kirjandus, 1960, 7, 425–429.