MTÜ Baltic Heritage Network põhikiri

PREAMBULA

Mittetulundusühing Baltic Heritage Network, BaltHerNet (edaspidi MTÜ BaltHerNet) on asutatud 11. jaanuaril 2008 Tartus. Põhikirja algversioon on vastu võetud MTÜ BaltHerNet asutamiskoosolekul 11. jaanuaril 2008, käesolev versioon MTÜ üldkoosolekul 8. juulil 2009.

 

I. ÜLDSÄTTED

1.1. MTÜ BaltHerNet on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille peaeesmärgiks on arendada koostööd Balti diasporaa kultuuriväärtusi koguvate ja uurivate riiklike ja eraarhiivide, muuseumide ja raamatukogude, teadusasutuste, rahvaühenduste ja organisatsioonide vahel, et tagada ajalooliselt väärtuslike Balti diasporaa kultuuriväärtuste säilimine, uurimine ja avalikkusele kättesaadavus.

1.2. MTÜ nime tõlge inglise keelde on Baltic Heritage Network.

1.3.  MTÜ nime tõlge läti keelde on Baltiešu mantojuma tīkls.

1.4. MTÜ nime tõlge leedu keelde on Baltijos šalių paveldo tinklas.

1.5. MTÜ ametlik lühend eesti keeles on MTÜ BaltHerNet, inglise keeles BaltHerNet, läti keeles BaltHerNet, leedu keeles BaltHerNet.

1.6. MTÜ BaltHerNet juhatuse asukohaks on Tartu, Eesti Vabariik.

1.7. Oma tegevuses juhindub MTÜ BaltHerNet Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

1.8. MTÜ BalHerNet majandusaasta algab 1. mail.

 

II. TEGEVUS

Peaeesmärgist tulenevalt MTÜ BaltHerNet:

2.1. arendab rahvusvahelisi ja siseriiklikke (Eesti, Läti, Leedu ja asukohamaad) Balti diasporaa kultuuripärandi koostöövõrgustikke;

2.2. arendab ja haldab Balti diasporaa kultuuripärandi infoportaali Baltic Heritage Network;

2.3. sõlmib lepinguid ja teeb tehinguid õigusaktides kehtestatud korras ja kooskõlas oma eesmärkidega;

2.4. omandab intellektuaalset  omandit ja selle  kasutamisõigusi, annab talle kuuluva intellektuaalse omandi kasutamisõigusi ja teeb selle omandiga tehinguid lepingutes ja õigusaktides kehtestatud korras;

2.5. pakub Balti diasporaa kultuuripärandiga tegelevatele professionaalidele ja vabatahtlikele võimalusi erialase informatsiooni ja ideede vahendamiseks;

2.6. korraldab Balti diasporaa kultuuripärandiga tegelevatele professionaalidele ja vabatahtlikele erialaseid koolitusi, stažeerimisi ja erialaste stipendiumide eraldamist;

2.7. korraldab konverentse, seminare ja õpikodasid;

2.8. algatab õppe-, täiendus- ja koostööprogramme;

2.9. väärtustab Balti kultuuripärandi säilitamisel ja uurimisel tehtavat tööd, jagab tunnustust silmapaistvate töötulemuste eest Balti diasporaa kultuuripärandi säilitamisel;

2.10. seisab Balti diasporaa kultuuripärandi nõuetekohase säilitamise, kirjeldamise ja sellele juurdepääsu tagamise eest;

2.11. suurendab avalikkuse huvi ja teadlikkust Balti diasporaa kultuuripärandi haridusliku, ajaloolise ja kultuurilise tähtsuse vastu;

2.12. tegeleb muude küsimustega, mis on vajalikud eesmärkide saavutamiseks ja ei ole vastuolus käesoleva põhikirja ega teiste õigusaktidega.

 

III. MTÜ BALTHERNET LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING MTÜ-ST BALTHERNET VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. MTÜ BaltHerNet liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik ja institutsioon, kes soovib arendada MTÜ BaltHerNet eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja esitab MTÜ BaltHerNet juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma MTÜ BaltHerNet põhikirja, ja tasub MTÜ BaltHerNet üldkoosoleku poolt kinnitatud iga-aastast liikmemaksu üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja korras.

3.2. MTÜ-s BaltHerNet kehtivad liikmestaatused on järgmised:

3.2.1. kollektiivliikmeks võib olla institutsioon (juriidiline isik), mis tegeleb Balti diasporaa kultuuripärandi säilitamise ja uurimisega;

3.2.2. individuaalliikmeks (sh eluaegseks liikmeks) võib olla isik, kes töötab Balti diasporaa kultuuripärandiga;

3.2.3. auliikmeks võib saada isik, kes omab suuri teeneid töös Balti diasporaa kultuuripärandiga ja kelle MTÜ BaltHerNet üldkoosolek MTÜ BaltHerNet juhatuse ettepanekul esitab vastava staatuse saamiseks;

3.2.4. toetajaliikmeks võib saada isik või institutsioon (juriidiline isik), kes toetab MTÜ BaltHerNet tegevust.

3.3. MTÜ BaltHerNet liikmeks vastuvõtmise otsustab MTÜ BaltHerNet juhatus või põhikirja punktis 3.7. toodud juhul üldkoosolek.

3.4. MTÜ-st BaltHerNet väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. MTÜ-st BaltHerNet saab välja astuda pärast 0,5-aastase etteteatamistähtaja möödumist. MTÜ BaltHerNet juhatus kustutab pärast käesolevas punktis toodud tähtaja möödumist MTÜ-st BaltHerNet väljaastunu MTÜ BaltHerNet liikmete nimekirjast.

3.5. MTÜ BaltHerNet liikme võib MTÜ-st BaltHerNet välja arvata juhatuse otsusega, kui:

3.5.1. MTÜ BaltHerNet liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud MTÜ BaltHerNet liikmemaksu;

3.5.2.   ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi MTÜ BaltHerNet üldkoosolekul või MTÜ BaltHerNet poolt korraldatud üritusel.

3.6. MTÜ BaltHerNet liikme väljaarvamise otsustab MTÜ BaltHerNet juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 kuud enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

3.7. MTÜ BaltHerNet juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse läbivaatamist väljaarvamisele järgneval MTÜ BaltHerNet üldkoosolekul.

 

IV. LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. MTÜ BaltHerNet liikmel on õigus:

4.1.1. osaleda hääleõigusega MTÜ BaltHerNet üldkoosolekul (v.a toetajaliige, kes on hääleõiguseta);

4.1.2. olla valitud MTÜ BaltHerNet juhatuse ja muude organite liikmeks (v.a toetajaliige);

4.1.3.      saada MTÜ BaltHerNet juhatuselt ja muudelt organitelt teavet MTÜ BaltHerNet tegevuse kohta;

4.1.4.      teha ettepanekuid MTÜ BaltHerNet tegevuse ja juhtimise kohta;

4.1.5.      osaleda MTÜ BaltHerNet poolt korraldatud konverentsidel, seminaridel ja õpikodades, makstes nende eest soodushinda vastavalt MTÜ BaltHerNet juhatuse poolt kehtestatud hinnakirjale;

4.1.6.      astuda MTÜ-st BaltHerNet välja juhatusele tehtud kirjaliku avalduse põhjal.

4.2. MTÜ BaltHerNet liige on kohustatud:

4.2.1.      järgima MTÜ BaltHerNet tegevuses osalemisel põhikirja ja MTÜ BaltHerNet organite otsuseid;

4.2.2.      tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks MTÜ BaltHerNet liikmemaksu;

4.2.3.      teatama MTÜ BaltHerNet juhatusele MTÜ BaltHerNet liikmete arvestuse pidamiseks oma kontaktandmed ning teatama uued andmed hiljemalt 1 kuu jooksul pärast nende muutumist;

4.2.4.      tasuma MTÜ BaltHerNet liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.

4.3. Liikmemaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib MTÜ BaltHerNet liikmele panna ainult üldkoosoleku otsuse, mille poolt olid kõik MTÜ BaltHerNet liikmed, alusel.

 

V. ÜLDKOOSOLEK

5.1. MTÜ BaltHerNet kõrgeimaks organiks on MTÜ BaltHerNet üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas.

5.2. Igal MTÜ BaltHerNet kollektiivliikmel, individuaalliikmel, eluaegsel liikmel ja auliikmel on üks hääl.

5.3. MTÜ BaltHerNet üldkoosoleku pädevuses on:

5.3.1.      põhikirja muutmine;

5.3.2. eesmärkide muutmine;

5.3.3.      juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude organite liikmete määramine;

5.3.4. liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine;

5.3.5.      töökavade, eelarvete ja aruannete kinnitamine;

5.3.6.      juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes MTÜ BaltHerNet esindaja määramine;

5.3.7.      muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;

5.3.8.      MTÜ BaltHerNet tegevuse lõpetamine.

5.4.       MTÜ BaltHerNet üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

5.4.1.      aastaaruande kinnitamiseks;

5.4.2.      juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 MTÜ BaltHerNet liikmetest;

5.4.3.      muudel juhtudel, kui MTÜ BaltHerNet huvid seda nõuavad.

5.5.       Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab MTÜ BaltHerNet juhatus vähemalt 8 nädalat enne üldkoosoleku toimumist teate infoportaalis BaltHerNet, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra ja saadab igale MTÜ BaltHerNet liikmele 6 nädalat enne MTÜ BaltHerNet üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate või elektronkirja.

5.6.       Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud 50 % MTÜ BaltHerNet liikmetest.

5.7.       Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud MTÜ BaltHerNet liikmetest või nende esindajatest ja MTÜ BaltHerNet põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

5.8.      MTÜ BaltHerNet põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus.

5.9.      Hääletada saab ka kirjaliku lihtvolituse alusel, kui päevakorrast on eelnevalt teavitatud nii, nagu näeb ette põhikirja punkt 5.5.

5.10. Valimisi võib läbi viia posti teel kirjalike valmissedelitega ilma üldkoosolekut kokku kutsumata. Valimiste korraldamine kuulub juhatuse pädevusse.

5.11. MTÜ BaltHerNet ametlikuks töökeeleks on inglise keel. Kõik juriidilises asjaajamises vajalikud eestikeelsed dokumendid tõlgitakse ka inglise keelde.

 

VI. JUHATUS

6.1. MTÜ BaltHerNet tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt 5 liiget.

6.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 2 aastaks.

6.3. Juhatuse esimeheks on MTÜ BaltHerNet president.

6.4. Lisaks presidendile kuuluvad juhatusse 2 asepresidenti ja sekretär-varahoidja.

6.5. President, asepresidendid ja sekretär-varahoidja valitakse MTÜ BaltHerNet üldkoosolekul.

6.6. Juhatus esindab MTÜ-d BaltHerNet kõigis õigustoimingutes.

6.7. MTÜ BaltHerNet nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 150 000 krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.

6.8. Juhatuse otsuse  vastuvõtmiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

6.9. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt 2 korda aastas.

6.10. Juhatuse koosolekud võivad toimuda ka telefoni- ja telekonverentsina tingimusel, et kõigil juhatuse liikmetele on võimalik üksteist kuulda.

6.11. Juhatus võib oma otsuseid hääletada ka kirjalikult.

6.12. Juhatus:

6.12.1. juhib MTÜ-d BaltHerNet vastavalt põhikirjale ning üldkoosoleku otsustele;

6.12.2. koostab MTÜ BaltHerNet töökava, eelarve, tegevus- ja raamatupidamisaruande;

6.12.3. kutsub kokku ja valmistab ette MTÜ BaltHerNet üldkoosolekud;

6.12.4. käsutab MTÜ BaltHerNet vara ja esindab MTÜ-d BaltHerNet kõigis õigustoimingutes.

6.13. Juhatus korraldab MTÜ BaltHerNet raamatupidamise vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusele.

6.14. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses ettenähtud korras.

6.15. MTÜ BaltHerNet raamatupidamise ja tegevuse üle järelevalve teostamiseks on kolmeliikmeline revisjonikomisjon koosseisus esimees ja kaks liiget.

6.16. Revisjonikomisjoni liikmed valitakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks. Revisjonikomisjoni liikmete ülesanded määratakse kindlaks revisjonikomisjoni otsusega.

6.17. Revisjonikomisjoni liikmetel on õigus osaleda juhatuse koosolekutel.

 

VII. ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LIKVIDEEERIMINE

7.1. MTÜ BaltHerNet ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

7.2. MTÜ BaltHerNet likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3. MTÜ BaltHerNet likvideerimisel läheb MTÜ BaltHerNet-i vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu valdusesse.