Kava

Monday, June 25 / Esmaspäev, 25. juuni

17.00–19.00 Board meeting / Juhatuse koosolek (Vanemuise 42)

Tuesday, June 26 / Teisipäev, 26. juuni

9.00–9.30 Registration / Registreerimine (Vanemuise 42)

9.30–10.00 Opening ceremony / Avamine

10.00–12.00 Session 1 / 1. osa:
1. Jüri Viikberg, Estonian cultural heritage abroad and the Compatriots Programme / Väliseesti kultuuripärand rahvuskaaslaste programmis
2. Piret Noorhani, Ära hoia oma küünalt vaka all. Mõtteid väliseesti kultuuripärandist / Don’t hide your light under a bushel. Some thoughts on the cultural heritage of the Estonian diaspora
3. Raimo Raag, Estonica Uppsala Ülikooli Arhiivis / Estonica at the Uppsala University Archives
4. Alma Masevičienė, The project „Database of Private Written Lithuanian Language – every written word is significant“. New challenges, new activities / Projekt „Eraelus kasutatava kirjaliku leedu keele andmebaas – iga kirjutatud sõna on tähtis“. Uued väljakutsed, uued tegevused

12.00–13.30 Lunch / Lõuna (Café Shakespeare, Vanemuise 6)

13.30–15.30 Session 2 / 2. osa:
5. David Jacobs, Hidden in plain sight: the history of the Baltic diaspora in the collections of the Hoover Institution Archives / Nähtavalt peidus: Balti diasporaa ajalugu Hooveri Instituudi Arhiivi kogudes
6. Elizabeth Haven Hawley, Latvian diaspora heritage materials and community relationships as hidden treasure / Läti diasporaa kultuuripärandi materjalid ja suhted kogukonnaga kui peidetud varandus
7. Gristel Ramler, Eestlaste lood teisel pool poolkera. Eesti Arhiivi Ühendriikides kogud Immigratsiooni Ajaloo Uuringute Keskuses Minneapolises / Estonian stories on the other side of the world. The collections of the Estonian Archives in the U.S. held at the Immigration History Research Center in Minneapolis
8. Pauli Heikkilä, European PhD project in Europe – and beyond / Euroopa doktorantuuri projekt Euroopas – ja väljaspool

15.30–16.00 Coffee / Kohvipaus

16.00–17.30 Session 3 / 3. osa:
9. Ineta Didrihsone-Tomaševska, Research opportunities of political emigration in records at the Latvian State Historical Archives: the example of a Latvian community in Australia (late 1940s – 1991) / Poliitilise väljarände uurimuste võimalused Läti Ajalooarhiivi andmete põhjal: Austraalia Läti kogukonna näide (1940. aastate teisest poolest kuni aastani 1991)
10. Kristine Bekere, Researching the political activities of Latvian émigrés: private document collections / Läti pagulaste poliitilise tegevuse uurimine: isiklikud dokumendikogud

19.00–21.00 Opening Reception at the Tartu City Museum / Avavastuvõtt Tartu Linnamuuseumis (Narva maantee 23)

Wednesday, June 27 / Kolmapäev, 27. juuni

9.30–11.00 Session 4 / 4. osa:
11. Maie Barrow, Lood lõunamaalt / Stories from Southland
12. Lea Kreinin, Eestlased Šotimaal ja kohalikud Šoti arhiivid / Estonians in Scotland and local Scottish archives
13. Toomas Vaga, How the church and congregations called, gathered and strengthened the refugees’ sense of identity and hope / Kiriku ja koguduste rollist pagulasidentiteedi ja lootuse loomisel

11.00–11.30 Coffee / Kohvipaus

11.30–13.00 Session 5 / 5. osa:
14. Jolanta Budriūnienė, „Lituanus“: the case of cooperation between Baltic intellectuals in exile / „Lituanus“: näide välisbalti intellektuaalide koostööst
15. Sirje Kiin, Kaardistamas eesti kirjanduse maailmamehe Ivar Ivaski arhiive laias ilmas / Mapping the world archives of Estonian-Latvian heritage poet and artist, Professor Ivar Ivask
16. Inese Kalniņa, The 1947 Latvian Song Festival in Esslingen am Neckar / 1947. aasta läti laulupidu Esslingenis

13.00–14.30 Lunch / Lõuna

14.30–16.00 Session 6 / 6. osa:
17. Anne Valmas, Ameerika Hääle jäljed Eestis / Voice of America and its echoes in Estonia
18. Paavo Annus, Eestikeelne lähiraadio Stockholmis. Lähiraadio heliarhiiv Filmiarhiivis / The Estonian local radio in Stockholm. Sound archives at the Estonian Film Archives
19. Kristina Lupp, Researching Estonian food history / Eesti toidu ajaloo uurimine

16.00–17.30 General Meeting / Üldkoosolek

18.00 Excursion to the Tartu Old Observatory / Ekskursioon Tartu Tähetorni (Lossi 40)

Thursday, June 28 / Neljapäev, 28. juuni

9.30–11.00 Session 7 / 7. osa:
20. Maija Krūmiņa, The experience of Second World War refugees in the sources of the National Oral History Archives / Teise maailmasõja pagulaste kogemused Läti Riikliku Suulise Ajaloo Arhiivi kogudes
21. Anu Korb, Rosalie Ottessoni rahvaluulekesksed kaastööd Siberist aastatel 1969–1976 / Rosalie Ottesson’s Siberian folklore collaboration projects 1969–1976
22. Džiuginta Stankevičienė, Leedu diplomaatiliste esinduste dokumendid Leedu Riiklikus Keskarhiivis / Records of Lithuanian diplomatic representations held at the Lithuanian Central State Archives

11.00–11.30 Coffee / Kohvipaus

11.30–13.00 Session 8 / 8. osa:
23. Aili Bernotas, Eestluse ühe hoidja, Karl Laantee isikuarhiivist Tartu Ülikooli Raamatukogus / Karl Laantee’s personal archives at the Tartu University Library
24. Peep Pillak, Eesti Hoiuraamatukogu ja väliseesti kultuuripärand (Ülo Ignatsi pärandi näitel) / The Repository Library of Estonia and émigré Estonian cultural heritage (the example of Ülo Ignats’s records)
25. Inga Kuljus, Arvo Johari käsikirjad Võrumaa Keskraamatukogus / Arvo Johari’s manuscripts at the Võru County Central Library

13.00–14.30 Lunch / Lõuna

14.30–16.30 Session 8 / 8. osa:
26. Vilve Asmer, Väliseesti kogud Eesti Kultuuriloolises Arhiivis: teekond uurijateni / Émigré Estonian collections at the Estonian Literary Museum’s Cultural History Archives: how they reach the researchers
27. Riina Reinvelt, 1944. aasta põgenikud, esemeline pärand ja Eesti muuseumid / The refugees of 1944, heritage objects and Estonian museums
28. Mare Torm, Elfriede Lender ja tema kool – ELG / Elfriede Lender and her school
29. Tiina Tootsi, Miks ja kellele on vaja eesti kooli? Väliseesti materjale Tallinna Ülikooli Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumis / Who needs Estonian schools and why? Émigré Estonian holdings at the Estonian Pedagogical Archives and Museum at Tallinn University

16.30–17.00 Conclusions / Kokkuvõte