Väliseesti arhiiviprojektide konkurss 2010

jaanuar 12, 2010

 

Rahvuskaaslaste programmi nõukogu kuulutab välja konkursi projektidele, mis on suunatud väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumisele, säilitamisele ja kättesaadavaks muutmisele. Projekte hindab selleks moodustatud 11-liikmeline ekspertkomisjon.

Konkursile oodatakse projekte, mille eesmärgiks on:

* väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumine (ekspeditsioonid, suunatud kogumisaktsioonid), töötlemine (kogude korrastamine, kirjeldamine), säilitamine (säilitustingimuste tagamine, restaureerimine) ja kättesaadavaks tegemine (trükis või veebis publitseerimine), digiteerimine, tagatis- ja kasutuskoopiate valmistamine;

* arhiivivõrgustiku loomine ja arendamine (mäluasutuste koostöö; väliseesti seltside, organisatsioonide, korrespondentide jt kaasamine kogumisse ning infovahetusse);

* info kogumine ja koondamine, andmestu loomine ja kättesaadavaks muutmine (infoportaalid, andmebaasid, kataloogid); infomaterjalide, küsitluskavade jms ettevalmistamine ning levitamine eesti kogukondades;

* arhiivinduslike konverentside, seminaride ja infopäevade korraldamine;

* kogukondade nõustamine praktilise arhiivitöö alal, arhiivikoolituse korraldamine;

* väliseesti arhiivide tehniliste ja infotehnoloogiliste tingimuste parandamine;

* teaduslik uurimine, mis aitaks kaasa väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamisele, kogumisele ja säilitamisele (kraadiõppurite ja teadlaste reisi- ning uurimisstipendiumid).

 

Projektitaotlus ja lisad on kättesaadavad Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel (http://www.hm.ee/index.php?045144).

Taotlusi oodatakse kuni 15.02.2010 (postitempli kuupäev) Haridus- ja Teadusministeeriumis (Munga 18, Tartu 50088, Rahvuskaaslaste programm, arhiiviprojektide konkurss).

Komisjon teeb otsuse toetuste saajate osas 2 kuu jooksul pärast tähtaega.

 

Täiendav info telefonil 7350 225.