Väliseesti arhiiviprojektide konkurss 2009

jaanuar 7, 2009

 

Rahvuskaaslaste programmi nõukogu kuulutab välja konkursi projektidele, mis on suunatud väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumisele, säilitamisele ja kättesaadavaks muutmisele. Projekte hindab selleks moodustatud 10-liikmeline ekspertkomisjon.

 

Konkursile oodatakse projekte, mille eesmärgiks on:

– väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumine (ekspeditsioonid, suunatud kogumisaktsioonid), töötlemine (kogude korrastamine, kirjeldamine), säilitamine (säilitustingimuste tagamine, restaureerimine) ja kättesaadavaks tegemine (trükis või veebis publitseerimine), digiteerimine, tagatis- ja kasutuskoopiate valmistamine;

-arhiivivõrgustiku loomine ja arendamine (mäluasutuste koostöö; väliseesti seltside, organisatsioonide, korrespondentide jt kaasamine kogumisse ning infovahetusse);

– info kogumine ja koondamine, andmestu loomine ja kättesaadavaks muutmine (infoportaalid, andmebaasid, kataloogid); infomaterjalide, küsitluskavade jms ettevalmistamine ning levitamine eesti kogukondades;

– arhiivinduslike konverentside, seminaride ja infopäevade korraldamine;

– kogukondade nõustamine praktilise arhiivitöö alal, arhiivikoolituse korraldamine;

– väliseesti arhiivide tehniliste ja infotehnoloogiliste tingimuste parandamine;

– teaduslik uurimine, mis aitaks kaasa väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamisele, kogumisele ja säilitamisele (kraadiõppurite ja teadlaste reisi- ning uurimisstipendiumid).

 

Projektitaotlus ja lisad on kättesaadavad Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel (http://www.hm.ee/index.php?045144).

Taotlusi oodatakse kuni 15.02.2009 (postitempli kuupäev) Haridus- ja Teadusministeeriumis (Munga 18, Tartu 50088, Rahvuskaaslaste programm, arhiiviprojektide konkurss).

Täiendav info: 7350 225.