Suvekool “Eestlaste kultuuripärand võõrsil”

detsember 17, 2007

21.-25. augustil 2007 toimus Võrumaal, Kokel väliseesti arhiivide töörühma ning Karl Ristikivi Seltsi poolt korraldatud suvekool “Eestlaste kultuuripärand võõrsil”.

Kui 2006. aasta suvel Tartus toimunud välisbalti arhiivide konverentsil saadi esialgne ülevaade eestlaste kultuuripärandist võõrsil, siis seekordse ürituse eesmärk oli puhtpraktiline – selgitada, mida ja kuidas koguda ning mida ja kuidas säilitada, et kogutut oleks võimalik hiljem uurijatel kasutada. Suvekoolist olid tulnud osa võtma väliseesti arhiivides töötavad vabatahtlikud ja kultuuripärandi kogumisest ja säilitamisest huvitatud eesti kogukondade liikmed Ameerikast, Austraaliast, Kanadast, Venemaalt, Saksamaalt, Soomest, Rootist, Lätist ning Inglismaalt.

Suvekooli alustati diskussiooniga „Väliseestlus? Pagulus? Diasporaa?“, kus kombati kokkutulnute keeletunnet ja –eelistusi. Arutelus osalesid lisaks suvekoolist osavõtjatele professorid Aadu Must ja Tiina Ann Kirss Tartu Ülikoolist ning Maie Barrow Eesti Arhiivist Austraalias. Diskussiooni juhtis Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Janika Kronberg. Teemat lahates jõuti järelduseni, et kodu- ja väliseestlaseks defineerimine on läbi aegade sõltunud nii defineerija kui defineeritava positsioonist, samuti poliitilisest kontekstist, milles rahvuslust puudutava temaatikaga hetkel tegeletakse. Keel on dünaamiline ja mitmekihiline nähtus ja sõnavalikud sõltuvad konkreetsest ajast ning olukorrast. Ülemäära valulisi reaktsioone sõna „väliseesti” kasutuse suhtes kokkutulnute seas ei täheldatud, küll aga erinevaid isiklikke suhtumisi ja tõlgendusi.

Suvekooli raames toimusid loengud, koolitused ja praktilised õppused, kus teadmisi jagasid kogumistöö, kogude kirjeldamise, kataloogimise ja säilitamise ala spetsialistid Rahvusarhiivist, Eesti Kirjandusmuuseumist, Eesti Rahva Muuseumist ja Tallinna Ülikooli Akadeemilisest Raamatukogust. IT-firma Portal Invest OÜ viis läbi koolituse väliseesti arhiivide kodulehekülgede toimetajatele. Tutvustati infoportaali „Baltic Heritage Network” kontseptsiooni ja esitleti 2006. aastal peetud rahvusvahelise välisbalti arhiivide konverentsi kogumiku eesti-, inglise- ja lätikeelset internetiväljannet.

Viie päeva jooksul oli kõigil piisavalt aega, et arutleda arhiivitöös ette tulevate probleemide üle, vahetada kogemusi, sõlmiti kontakte ja teha tulevikuplaane. Kindlasti oli Kokel toimunud suvekool väga vajalik. Saadud teave aitab võõrsil elavatel eestlastel teadlikumalt korraldada nende kultuuripärandi kogumist ja säilitamist, aga ka paremini mõtestada oma tööd.

Suvekooli läbiviimist toetas Rahvuskaaslaste programm.

 

Kaja Haukanõmm, väliseesti arhiivide töörühma liige

Vaata pilte