Rahvuskaaslaste programmi konverents 12.-13. november 2007

detsember 10, 2007

Haridus- ja teadusministeeriumi korraldamisel toimus 12.-13. novembril Tallinnas Rahvusraamatukogus rahvuskaaslaste programmi konverents, kus anti ülevaade programmi senisest käigust ja arutati uue programmi põhiseisukohti. Konverentsil osalejaid oli kokku 12 riigist.

Konverentsi avakõne pidas rahvastikuminister Urve Palo, sellele järgnesid ettekanded haridus- ja teadusministrilt Tõnis Lukaselt („Eestlus ja rahvuskaaslaste programm“), Eesti Instituudi direktorilt Mart Merilt („Hariduspoliitika ja rahvuskaaslaste programm“) ning haridus- ja teadusministeeriumi nõunikult Jüri Valgelt („Keel – eestluse eeldus või vahend“).

Ettekannete teise bloki avas Piret Noorhani Eesti Rahva Muuseumist, tutvustades väliseesti arhiivide töörühma tööd („Rahvuskaaslaste programm ja väliseesti arhiivid“). Kultuuriministeeriumi esindaja Anne-Ly Reimaa rääkis kultuurisidemetest väliseestlastega. Ede Teinbas ja Martin Eber Eesti Migratsioonifondist tutvustasid tagasipöördujate sotsiaalprogrammi. Ettekannete osa lõpetas Tartumaa praost Joel Luhamets, kes tutvustas kiriku seotust rahvuskaaslaste programmiga („Kirik ja rahvuskaaslased“).

Ettekannetes räägiti seni rahvuskaaslaste programmi raames kordasaadetust, kuid toodi ka välja mõningaid praeguse programmiga kaasnenud kitsaskohti ja nähti vajadust uue programmi parema sõnastatuse järele. Siiski tunnistati, et senine tegevus on olnud oluline ning vajab kahtlemata edasist jätkamist ja riigipoolset toetust.

12. novembri konverentsipäeva lõpetasid arutelud töörühmades, mis moodustusid vastavalt valdkondadele – arhiivindus, kultuur, haridus, kirik ja tagasipöördujad. Arvestades seni saavutatut ja selle käigus ette tulnud probleeme, arutati, mida annaks muuta või täpsustada uue, aastateks 2009-2013 mõeldud programmi kirjutamisel. 13. novembri hommikul koguneti taas töörühmadesse, et jätkata eelmisel õhtul alustatud tööd ja leppida kokku uue programmi põhiseisukohtades.

Töörühmade tegevusele 13. novembril järgnesid sõnavõtud ning seejärel tehti kokkuvõtteid töörühmade tööst. Ühiselt väljatöötatud kavadest uue programmi teksti jaoks, jooksis kõigis valdkondades läbi vajadus ka parema koordineerituse ja informeerituse järele, seda nii valdkondade siseselt kui ka vaheliselt. Avaldati lootust, et valitsuse poolt 2004-2008 aastaks kinnitatud rahvuskaaslaste programm jätkub aastatel 2009-2013 uue programmiteksti najal veelgi paremini tööle rakendunult.

Rahvuskaaslaste programmi konverents oli meeldiv võimalus selle programmi raames tegutsevate valdkondade inimestel omavahel kokku saada, vajalikke kontakte sõlmida, tutvuda tehtuga ning arutada tuleviku parema organiseerimise üle.

 

Karin Kiisk, Väliseesti arhiivide töörühma koordinaator