BaltHerNeti esindajad kultuuripärandiga tegelevate MTÜde konverentsil Belgias

mai 6, 2009

23.-24. märtsil 2009 toimus Belgia väikelinnas Mechelenis kultuuripärandiga tegelevate MTÜde konverents „Heritage Care through Active Citizenship“. 135 rahvusvahelist ja 45 kohalikku delegaati esindasid laia spektrit MTÜdest, mis tegelevad kultuuripärandi säilitamisega ühel või teisel viisil. Esindatud olid nii kohaliku, regionaalse, riikliku kui ka Euroopa tasandi organisatsioonid, mitmesugused katusorganisatsioonid ja võrgustikud.

Idee asuda koondama Euroopa kultuuripärandiga tegelevate MTÜsid pärineb kolmelt Belgia MTÜlt. Algatajad lähtusid ühisest arusaamast, et aktiivne kodanikuühiskond aitab ühelt poolt kindlustada ühiskonna demokraatlikke väärtusi ning on teisalt tähtis osaline kultuuripärandi kaitsmisel ja kultuuripärandi mõiste avardamisel. Samuti mõistet, et MTÜd võiksid survegrupina senisest enam osaleda ka kultuuripärandi kaitse regulatsioonide väljatöötamisel nii kohalikul kui Euroopa tasandil.

2005. aastal viisid Belgia MTÜd läbi rahvusvahelise uuringu, et paremini mõista, milline on kultuuripärandiga tegelevate organisatsioonide roll ja vastutus, vajadused ja võimalused tänases Euroopas. Uuringu tulemused näitasid, et informatsioon kultuuripärandi kaitsega tegelevate MTÜde kohta on laiali paisatud ja fragmentaarne, samal ajal kui nende aktiivsus, mitmekesisus ja arvukus on suurem kui kunagi varem. Nii hakatigi looma registrit antud valdkonnas aktiivsetest MTÜdest. Inventory of Heritage Organisations in Europe on kättesaadav aadressil: http://www.heritage-organisations.eu. Registrit täiendatakse pidevalt. Oodatakse andmeid uute liitujate kohta.

Esimene taoline konverents toimus aga 2000. aastal Oslos -“First European Conference on the Role of Voluntary Organisations in the Field of Cultural Heritage”. Selle edust tiivustatuna kutsutigi kokku konverents Belgias. Mecheleni konverentside eesmärgiks lisaks mõttekaaslaste kokkutoomisele näidata tegutsevate MTÜde jõudu ja entusiasmi, tunnustada ja toetada nende tegevust ja initsiatiivikust ning rõhutada jäktuvat vajadust sarnaste rohujuuretasandi intsiatiivide järele.

Kahepäevasel konverentsil toimusid plenaarsessioonid ja õpikojad. Plenaaresinejateks olid Dag Myklebust (Directorate for Cultural Heritage, Norra), Annick Schramme (Antwerpeni Ülikool, Belgia), Marc Jacobs (FARO, Flemish Interface for Cultural Heritage), Simon Murray (National Trust, Inglismaa), Hervé Glevarec (CNRS, Prantusmaa), Sneška Quaedvlieg-Mihailović (Europa Nostra), Daniel Thérond (Euroopa Nõukogu, Directorate of Culture and Cultural and Natural Heritage).

Toimusid paralleelsed õpikojad järgmistel teemadel: kohalik koostöö – paikkond, kogukond ja kultuuripärand; koostöö inimeste vahel – vabatahtlike tegevus ja kultuuripärand; piiriülene koostöö – tegevusvõrgustikud ja kultuuripärand; kultuuripärandi järjepidevus – vaimne pärand ja kultuuripärandi alane koolitus; kultuuripärandiga seotud kodanikualgatused.

Konverentsil osales ka viis eestlast. Plenaaristungil esines Kristin Kuutma Tartu Ülikoolist, kes rääkis Kihnu ja Setu kultuuri säilitamisest. K. Kuutma oli ka üks lõpudiskussiooni kutsutud esinejaid. Baltic Heritage Networki esindasid konverentsil organisatsiooni juht Piret Noorhani ja sekretär Karin Kiisk. P. Noorhani tutvustas võrgustike õpikojas BaltHerNet`i ja Balti Audiovisuaalsete Arhiivide Kolleegiumi tegevust ja kogemusi. BaltHernet`i tegevusest andis ülevaate ka stendiettekanne. Eesti Muinsuskaitse Seltsi esindasid esimees Jaan Tamm ja aseesimees Helle Solnask, kes olid kohal ka Osla konverentsil.

Konverents lõppes kokkuvõtetega õpikodade tööst. Konverentsi ettekanded ja kokkuvõtted on kättesaadavad aadressil http://www.heritageorganisations.eu/.

 

Piret Noorhani

 

Vaata pilte