BaltHerNet-i Eesti töörühm Kanadas

november 13, 2008

Oktoobri lõpus viibis Torontos rühm Eesti mäluasutuste töötajaid, MTÜ Baltic Heritage Network  liikmeid. Nädala jooksul külastas BaltHerNet-i rühm Toronto eesti ja leedu arhiive , samuti Toronto linnarhiivi. Töörühma liikmed kohtusid ka Kultuuripärandi Klubi ja Tiina Kirsi eluloorühmaga. Nende külaskäikude eesmärgiks oli viia ennast kurssi eesti kultuuri kogude hetkeolukorraga ja kohtuda siinsete kolleegidega.

Kanadas viibimise ajal täitsid rühma liikmed muidki töö- ja uurimisülesandeid. Nii intervjueeris Karin Kiisk (Tartu Ülikool) Eesti Rahva Muuseumi kogude tarvis Torontos elavaid nn uusi väliseestlasi. Merike Kiipus (Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu) ja Anne Valmas (Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu) kogusid trükiseid, et täita lünki väliseesti trükistekogudes Eestis. Tiiu Kravtsev (Riigiarhiiv) ja Piret Noorhani (Eesti Rahva Muuseum) jagasid Toronto eesti arhiividele oma kogemusi arhiivinduse alal. P. Noorhani külastas enne Torontosse saabumist ka Vancouverit, kus ta koolitas Eesti Arhiivi Vancouveris rahvast ja intervjueeris uusi väliseestlasi , samuti Kanada Arhiivi ja Raamatukogu Ottawas, kus valmistas ette kirjastuse Orto arhiivi digiteerimist. Triinu Ojamaa (Eesti Kirjandusmuuseum), kes küll BaltHerNeti ridadesse ei kuulu, oli seadnud oma uurimisreisi samale ajale, et osaleda BaltHerNeti seminaril. T. Ojamaa peaülesandeks oli intervjueerida Toronto eestlaskonna esindajaid seoses nende muusikaharrastuste ja identiteediga.

Arhiivikülastustel nähtu aitas BaltHerNeti rahval ette valmistada  kultuuripärandi ümarlauda, mis toimus laupäeval, 25. oktoobril 2009 Tartu College`is. Toronto eestlaste institutsioone ja erinevaid kultuuripärandiga seotud ettevõtmisi esindasid ümarlauas Jüri Kivimäe (Toronto Ülikooli Eesti õppetool), Elmar Tampõld (Tartu College), Olev Träss (Tartu Instituut), Avo Kittask ja Laas Leivat (Eestlaste Kesknõukogu Kanadas),  Roland Weiler ja Epp Aruja (Tartu Instituudi Arhiiv ja Raamatukogu), Paavo Loosberg (Eesti Keskarhiiv Kanadas), Johannes Pahapill (Eesti Kunstide Keskus), Mai Vomm Järve (Eesti Kunstnike Koondis Torontos), Eda Sepp (Eesti Maja kunstikomitee), Enn Kajari (Eesti Kultuuripärandi Klubi), Hans Westerblom (Vana Andrese kiriku arhiiv), Tiina Kirss (elulugude kirjutajate rühm). Kohal olid ka EV Ottawa Suursaatkonna asjur Rasmus Lumi ja ennast tagasihoidlikult publikuks tituleerinud filmi- ning telemees Edgar Väär.

Kohtumist alustas P. Noorhani ülevaatega BaltHerNeti tegevustest ja ümarlaua taotlustest, Samuti informeeris ta kohaletulnuid võimalusest saada arhiiviprojektidele toetust Rahvuskaaslaste programmist (Haridus- ja Teadusministeerium). Seejärel said sõna Toronto arhiivide, seltside ja organisatsioonide esindajad. Ülevaadetest selgus, mis on hästi, mis valmistab raskusi ja probleeme, milliste meeleolude ja plaanidega vaadatakse tulevikku. Üldmulje kuuldust ja visiitidel nähtust kinnitas külalistes veendumust, et Toronto eesti kogukonna poolt aastate jooksul kokku kogutu ületab kordades teistes diasporaakogukondades saavutatut. Samas sai kinnitust mure, et ruumipuudus kummitab. Enamus kogudest vajab ka paremaid säilitustingimusi ja huvilistele kättesaadavaks muutmist. Räägiti vajadusest koordineerida erinevaid initsiatiive ja ettevõtmisi.

Usutavasti pakkus ümarlauas kuuldu vajalikku informatsiooni mitte ainult Eestist tulnutele vaid siinsetele kultuuripärandi entusiastidelegi. Kõrvaltvaatajale igatahes tundub, et VEMU (Väliseesti Muuseum) idee, mis juba mõnda aega kõneainet ja lootusi tekitab, on pannud Toronto eestlasi nende vastutusel olevatele kultuurikogudele värskema pilguga vaatama ja tõsiselt nende kogude tuleviku üle mõtlema. Ümarlauas kõlas soov, et VEMU võiks tulla ja võiks tulla üsna pea, et Toronto eestlaste kultuurivarad seal paremini hoitud ja kasutatud saaksid.

Kohtumise lõpuks otsustati luua Kanada ja Eesti ekspertidest nõukoda, mis võiks toetada siinseid kultuuripärandi säilitajaid nõu ja abiga spetsiifilistes arhiivinduslikes, raamatukogunduslikes ja museoloogilistes küsimustes ning abistaks VEMU rajajaid pädevate praktiliste lahenduste leidmisel. Nõukotta kuuluvad Jüri Kivimäe, Andris Ķesteris (Kanada Arhiiv ja Raamatukogu), Anu Liivandi (Royal Ontario Museum), Hans Westerblom (Ryerson University), Merike Kiipus (Eesti Kirjandusmuuseum) ja Piret Noorhani (Eesti Rahva Muuseum). Nõukoda jõudis pidada ka ühe töökoosoleku – nädal pärast selle loomist, 1. novembril. Sel kohtumisel tutvustasid Elmar Tampõld ja Jaan Meri Tartu College`i keldrikorruse ümberehitusprojekti. Nõukoja liikmed andsid soovitusi arhiiviruumide paigutuse, sisustuse ja säilitustingimuste kohta.

Pühapäeval,  26. oktoobril peeti Tartu College`is seminar „Preserving Cultural Heritage of the Baltic Diaspora“, mille korraldas BaltHerNet koostöös Tartu Instituudi ning Toronto Ülikooli Eesti õppetooliga. Alates 2007. aastast on BaltHerNet korraldanud taolisi rändseminari Eesti diasporaakogukondades Stockholmis, Peterburis ja Hamburgis. Toronto üritusele olid esmakordselt oodatud ka kohalikud läti ja leedu kogukonnad. Seminari eesmärgiks oli anda ülevaade välisbalti kultuuripärandi olukorrast Eestis ja diasporaakogukondades, kogumis-, säilitus- ja uurimistööst, probleemidest ja tulevikuväljavaadetest.

Esinesid Jüri Kivimäe, Tiina-Ann Kirss, Andris Ķesteris (kes esindas Läti Rahvusnõukogu Kanadas), Tiiu Kravtsev, Piret Noorhani , Merike Kiipus, Triinu Ojamaa ja Karin Kiisk. Arunas Pabedinskas Leedu Muuseum-Arhiivist ei saanud kahjuks seminaril osaleda, kuid saatis lugemiseks oma ettekande teksti, kus andis ülevaate Muuseum-Arhiivi kogudest ja tegevusest. Seminarile olid saabunud  ka Kanada Arhiivi ja Raamatukogu esindajad  Normand Laplante, kes andis lühiülevaate LAC-i seisukohtadest erinevate rahvusrühmade kultuuripärandi säilitamisel Kanadas ja Leah Sander, kes asus LAC-is hiljaaegu tööle multikultuursete kogudega. Mõlemad on ka BaltHerNeti koostööpartnerid Orto arhiivi digiteerimisel.

Eesti külaliste ettekanded tutvustasid BaltherNet-i kui organisatsiooni ja selle tegemisi (P. Noorhani) ning samanimelist infoportaali (K. Kiisk), väliseesti arhiive teistes diasporaakogukondades ja Eestis (T. Kravtsev), Eesti raamatukogude väliseesti trükistekogusid ja vastavaid andmebaase (A. Valmas ja M. Kiipus). T. Ojamaa tegi vahekokkuvõtteid Eesti Teadusfondi uurimisprojekti „Muusika perspektiivid Eesti avatud identiteedi väljakujundamisel“ tulemustest. T. Kirss analüüsis Toronto elulugude kirjutamise rühma kogemusi . J. Kivimäe arutles laiemalt väliseesti ja Toronto kultuuripärandi üle, jõudes viimaks VEMUga seonduvani. Küsimusi ja arutelusid jagus tükiks ajaks, mistõttu venis pühapäevane tööpäev üsna pikale. Vapraid huvilisi jagus siiski ürituse lõpuni, mis kinnitab, et Torontos on neid, kes mõistavad teema olulisust ja sooviksid selles ühel või teisel viisil kaas lüüa.

BaltHerNeti ekspeditsiooni ja Toronto ürituste  läbiviimist toetas Rahvuskaaslaste programm (EV Haridus- ja Teadusministeerium).

Piret Noorhani

 

Vaata pilte