2016. aasta Rahvuskaaslaste programmi arhiiviprojektide taotlusvoor avatud

jaanuar 8, 2016

Rahvusarhiiv kuulutab välja 2016. aasta taotlusvooru väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemisega seotud projektide toetamiseks.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2016 (kaasa arvatud). Paberkandjal esitatav taotlus loetakse tähtaegselt saabunuks ka siis, kui 1. veebruariks 2016 (kaasa arvatud) on edastatud selle skaneeritud koopia. Pärast tähtaega esitatud projektitaotlusi arvesse ei võeta.

Projekte hindab arhiivikomisjon. Toetuse kasutamise lubatud ajavahemik on 01.01.-31.12.2016.
Konkursile on oodatud projektid, mille eesmärk on:

• väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamine, registreerimine, kogumine (välitööd, kogumisaktsioonid, arhiivide transport), korrastamine, kirjeldamine, kataloogimine, säilitamine (säilitustingimuste tagamine, konserveerimine), digiteerimine, tagatis- ja kasutuskoopiate valmistamine ning kättesaadavaks tegemine (veebis, trükis, mäluasutuste kaudu);

• info koondamine väliseesti kultuuripärandi kohta, vastavate andmestute loomine ja kättesaadavaks tegemine (infoportaalid, andmebaasid, kataloogid); infomaterjalide, küsitluskavade ja muu sarnase ettevalmistamine ning levitamine eesti kogukondades (veebileheküljed, trükised, näitused);

• kultuuripärandi koostöövõrgustike arendamine (mäluasutuste koostöö, väliseesti seltside, organisatsioonide, korrespondentide ja teiste kaasamine kogumisse ning infovahetusse, infopäevade, seminaride korraldamine Eestis ning väliseesti kogukondades);

• kogukondade nõustamine praktilise arhiivitöö alal (arhiivikoolituste korraldamine, spetsialistide kaasamine väliseesti kogukondades tehtavatesse töödesse, Eesti arhivaaride lähetamine asukohamaadesse), samuti koostööprojektid Eesti ning asukohamaade mälu- ja teadusasutustega materjalide korrastamiseks, kirjeldamiseks ja kättesaadavaks tegemiseks;

• Eesti diasporaa ajaloo ja kultuuriloo teaduslik uurimine, mis on seotud arhiiviainese kogumise, korrastamise või kättesaadavaks tegemisega.

Toetust saavad taotleda nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.
Konkursi täpsem tutvustus ning taotluse vormistamiseks vajalikud dokumendid (toetuse juhend, vormid) on kättesaadavad Rahvusarhiivi veebis: www.ra.ee/et/ rahvuskaaslaste-programm/

Taotlused palume edastada elektrooniliselt aadressile rahvusarhiiv@ra.ee
Juhul, kui vormistate taotluse paberil, palume see läkitada postiaadressile Rahvusarhiiv, J. Liivi 4, 50409, Tartu, märksõnaga „Rahvuskaaslaste programm“.

Komisjon otsustab toetuse saajad ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamise tähtaega.
Täiendav info: Kristi Ots, kristi.ots@ra.ee, telefon +372 738 7511