Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas ir Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka – muziejus pristato renginių ciklą, skirtą Lietuvos Vyčių organizacijos 100-čiui

March 12, 2013

JAV lietuvių Romos katalikų jaunimo organizacija Lietuvos Vyčiai įkurta 1913 metų balandžio 27 dieną Lawrence, Masačiusetso valstijoje.
Savo tikslu organizacija paskelbė telkti lietuvių jaunimą lietuvybės išlaikymui ir siekti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. 1918 m. Lietuvai paskelbus savo Nepriklausomybę, organizavo Lietuvių legioną, įsteigė „kardo fondą“ , iš kurio surinktų lėšų Lietuvos kariuomenės vadui gen. Silvestrui Žukauskui padovanojo auksinį kardą. Siuntė aukas Lietuvos šauliams, kareivių globos draugijai, palaikė glaudžius ryšius su pavasarininkų ir ateitininkų organizacijomis. Po Antrojo Pasaulinio karo mažai naujai atvykusiųjų lietuvių tepapildė organizacijos gretas, tad ji palaipsniui transformavosi į dar carinės okupacijos metais iš Lietuvos išvykusiųjų palikuonių organizaciją. Nors daugelis organizacijos narių pastaruoju metu lietuviškai nebekalba, tačiau savo tautinį identitetą bando išlaikyti kultūriniais renginiais, paskaitomis, lietuviškų dainų ir šokių kolektyvais. Organizacija aukomis remia Lietuvių Šv.Kazimiero kolegiją Romoje, leidžia religinę literatūrą.

Informaciją apie renginius bei diskusijų vaido įrašus rasite Išeivijos instituto internetinėje svetainėje.